พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 9

เล่ม 3 ส่วน 9

 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีจรที่ชอบธรรม
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการให้สมณจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณี 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรกาล 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการห้ามการเดาะกฐินที่ชอบธรรม
 • เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง
 • วิธีการเดาะกฐินและกรรมวาจาเดาะกฐิน
 • ตุวัฏฏวรรค หมวดว่าด้วยการนอนร่วมกัน
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกัน
 • เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน 2 รูป
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่ม
 • เรื่องภิกษุณีนอนร่วมกัน 2 รูป
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณี
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการฉุดลากออก
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน