พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 7

เล่ม 3 ส่วน 7

 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการปรนนิบัติ
 • เรื่องภิกษุณีอดีตภรรยามหาอำมาตย์
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการขอข้าวเปลือกดิบ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝา
 • เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพง 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำ
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • อันธการวรรค หมวดว่าด้วยความมืด  
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการดูการสนทนากับชายในที่มืด 
 • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบัง
 • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้ง 
 • เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททกาปิลานี
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับ 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของ 
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน