พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 23

เล่ม 8 ส่วน 23

 • อธิกรณมูลาทิ ว่าด้วยมูลเหตุอธิกรณ์ เป็นต้น 
 • อธิกรณปัจจยาปัตติ   
 • ว่าด้วยอาบัติที่มีอธิกรรณ์เป็นปัจจัย 
 • ว่าด้วยอนุวาทาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอาปัตตาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยกิจจาธิกรณ์เป็นอาบัติหรืออนาบัติ เป็นต้น 
 • อธิกรณาธิปปายะ ว่าด้วยอธิบายอธิกรณ์ 
 • วิวาทาธิกรณ์ 
 • อนุวาทาธิกรณ์ 
 • อาปัตตาธิกรณ์ 
 • กิจจาธิกรณ์ 
 • ปุจฉาวาร ว่าด้วยวาระแห่งการถาม 
 • อธิบายสมถะ 
 • วิสัชชนาวาร ว่าด้วยวาระแห่งการตอบ 
 • อธิกรณ์ระงับ 
 • สังสัฏฐวาร ว่าด้วยวาระที่ว่าด้วยการรวมกัน 
 • สัตตสมถนิทาน 
 • ว่าด้วยนิทานแห่งสมถะ 7  
 • ว่าด้วยมูลเหตุและสมุฏฐานแห่งสมถะ 
 • สัตตสมถนานัตถาทิ ว่าด้วยสมถะ 7 มีอรรถต่างกัน เป็นต้น 
 • วิวาทาธิกรณ์ 
 • อนุวาทาธิกรณ์ 
 • อาปัตตาธิกรณ์ 
 • กิจจาธิกรณ์ 
 • หัวข้อประจำเรื่อง  
 • อปรคาถาสังคณิกะ ว่าด้วยกลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่ง   
 • โจทนาทิปุจฉาวิสัชชนา ว่าด้วยคำถามและคำตอบการโจท เป็นต้น 
 • อลัชชีบุคคล 
 • ลัชชีบุคคล 
 • บุคคลผู้โจทก์ไม่เป็นธรรม 
 • บุคคลผู้โจทก์เป็นธรรม 
 • คนโจทก์ผู้โง่เขลา 
 • คนโจทก์ผู้ฉลาด 
 • การโจทก์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน