พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 20

เล่ม 6 ส่วน 20

 • อุพพาหิกายวูปสมนะ ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
 • ญัตติกรรมวาจา
 • เยภุยยสิกาวินัย
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
 • ติวิธสลากคาหะ  ว่าด้วยการจับสลาก 3 วิธี
 • สติวินัย
 • อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 4 อย่าง
 • วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
 • อมูฬหวินัย
 • คำขออมูฬหวินัยและกรรมวาจา
 • ตัสสปาปิยิกาวินัย
 • วิธีลงตสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา
 • ปฏิญญาตกรณะ
 • อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 3 อย่าง
 • ติณวัตถารกะ
 • วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน