พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 8

เล่ม 5 ส่วน 8

 • วุฑฒปัพพชิตวัตถุ ว่าด้วยภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกัลบกในเมืองอาตุมา
 • พุทธประเพณี
 • เรื่องผลไม้ดาษดื่นในกรุงสาวัตถี
 • เรื่องปลูกพืช
 • จตุมหาปเทสกถา ว่าด้วยมหาปเทส 4
 • เรื่องทรงอนุญาตกาลิกระคนกัน
 • รวมเรื่องที่มีในเภสัชขันธกะ 
 • กฐินขันธกะ 
 • กฐินานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้กรานกฐิน
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ 30 รูป
 • เรื่องอานิสงส์กฐิน 5 อย่าง
 • เรื่องวิธีกรานกฐินและญัตติทุติยกรรมวาจาสำหรับกรานกฐิน
 • เรื่องกฐินไม่เป็นอันกราน
 • เรื่องกฐินเป็นอันกราน
 • เรื่องกฐินเดาะด้วยมาติกา 8 ข้อ
 • อาทายสัตตกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป 7 กรณี
 • สมาทายสัตตกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป 7 กรณี
 • อาทายฉักกะ  ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป 6 กรณี
 • สมาทายฉักกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป 6 กรณี
 • อาทายปัณณรสกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป 15 กรณี
 • สมาทายปัณณรสกาทิ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป 15 กรณีเป็นต้น
 • วิปปกตสมาทายปัณณรสกะ ว่าด้วยการเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป 15 กรณี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน