พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 8

เล่ม 6 ส่วน 8

 • ปฏิปัสสัมเภตัพพเตจัตตาฬีสกะ ว่าด้วยองค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
 • วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา
 • รวมเรื่องที่มีในกัมมขันธกะ
 • ปาริวาสิกขันธะ
 • ปาริวาสิกวัตตะ ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้อยู่ปริวาส
 • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
 • วัตร 94 ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาส
 • รัตติเฉท ว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรี 3 อย่าง
 • ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาส 
 • วิธีเก็บปริวาส 
 • ทรงอนุญาตให้สมาทานปริวาส 
 • วิธีสมาทานปริวาส

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน