พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 24

เล่ม 8 ส่วน 24

 • โจทนากัณฑ์ ว่าด้วยหมวดการโจทก์   
 • อนุวิชชกอนุโยค ว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 
 • เปรียบเทียบอธิกรณ์ 
 • ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 
 • โจทกาทิปฏิปัตติ 
 • ว่าด้วยข้อปฏิบัติของโจกท์ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอุโบสถ เป็นต้น 
 • โจทกัสสอัตตฌาปนะ ว่าด้วยการเผาตยของภิษุผู้เป็นโจทก์ 
 • หัวข้อประจำกัณฑ์  
 • จูฬสงคราม ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่จูฬสงคราม   
 • อนุวิชชกัสสปฏิปัตติ 
 • ว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ 
 • ว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตร เป็นต้น 
 • ประโยชน์แห่งวินัย เป็นต้น 
 • อนุโยควัตร (วัตรในการซักถาม) 
 • หัวข้อประจำเรื่อง  
 • มหาสงคราม ว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่มหาสงคราม   
 • โวหรันเตนชานิตัพพาทิ 
 • ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยการรู้วัตถุ 
 • ว่าด้วยการรู้วิบัติ 
 • ว่าด้วยการรู้อาบัติ 
 • ว่าด้วยการรู้นิทาน 
 • ว่าด้วยการรู้อาการ
 • ว่าด้วยการรู้คำต้นและคำหลัง 
 • ว่าด้วยการรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ 
 • ว่าด้วยการรู้กรรม 
 • ว่าด้วยการรู้อธิกรณ์ 
 • ว่าด้วยการรู้สมถะ 
 • อคติอคันตัพพะ 
 • ว่าด้วยภิกษุไม่พึงลำเอียง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 
 • ว่าด้วยไม่ลำเอียงเพราะชัง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะหลง 
 • ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 
 • นิคมคาถา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน