พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 16

เล่ม 6 ส่วน 16

  • ปริมาณาทิวารอัฏฐกะ ว่าด้วยวาระอาบัติมีจำนวนนับได้ เป็นต้น 8 กรณี 
  • เทฺวภิกขุวารเอกาทสกะ ว่าด้วยวาระการให้มานัตแก่ภิกษุ 2 รูป 11 กรณี 
  • มูลายอวิสุทธินวกะ ว่าด้วยความไม่หมดจดจากอาบัติเดิม 9 กรณี 
  • มูลายวิสุทธินวกะ ว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติเดิม 9 กรณี 
  • ตติยนวกะ ว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติโดนขั้นตอนที่ 3 รวม 9 กรณี  
  • รวมเรื่องที่มีในสมุจจยขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน