พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 15

เล่ม 8 ส่วน 15

 • อันตรเปยยาล ว่าด้วยการละข้อความในระหว่าง
 • กติปุจฉาวาร ว่าระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไหร่  
 • อาบัติ 5  
 • กองอาบัติ 5  
 • วินีตวัตถุ 5  
 • อาบัติ 7  
 • กองอาบัติ 7  
 • วินีตวัตถุ 7  
 • ความไม่เคารพ 6  
 • ความเคารพ 6  
 • วินีตวัตถุ 6  
 • วิบัติ 4  
 • สมุฏฐานแห่งอาบัติ 6  
 • มูลเหตุแห่งวิวาท 6  
 • มูลเหตุแห่งการโจท 6  
 • สาราณียธรรม 6 ประการ  
 • สังฆเภท 18 ประการ  
 • อธิกรณ์ 4  
 • สมถะ 7  
 • หัวข้อประจำวาร  
 • ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติ 6 สมุฏฐาน 
 • กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไหร่

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน