พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 12

เล่ม 4 ส่วน 12

 • สังขิตตปาติโมกขุทเทสาทิ ว่าด้วยการยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ เป็นต้น
 • เรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุทเทส
 • ทรงห้ามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
 • เมื่อชาวป่ามาพลุกพล่าน
 • เรื่องอันตราย 10 ประการ
 • เรื่องทรงอนุญาตภิกษุเถระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนา
 • วินยปุจฉนกถา ว่าด้วยการถามพระวินัย
 • เรื่องถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับแต่งตั้งก่อน
 • วิธีแต่งตั้งเป็นผู้ถาม
 • กรรมวาจาแต่งตั้งตนเอง
 • กรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่น
 • เรื่องคุกคามจะฆ่า
 • วินยวิสัชชนกถา ว่าด้วยการวิสัชนาพระวินัย
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์วิสัชนาพระวินัย
 • วิธีแต่งตั้งเป็นผู้วิสัชนา
 • กรรมวาจาแต่งตั้งตน
 • กรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่น
 • เรื่องคุกคามจะฆ่าเรื่องที่ 2
 • โจทนากถา ว่าด้วยการฟ้องร้อง
 • เรื่องโจทด้วยอาบัติ
 • เรื่องขอโอกาสก่อนโจท
 • ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล
 • อธัมมกัมมปฏิกโกสนาทิ ว่าด้วยการคัดค้านทำกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรม เป็นต้น
 • เรื่องทรงอนุญาตคัดค้านกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรม
 • เรื่องภิกษุ 4-5 รูปแสดงความเห็น
 • เรื่องจงใจยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่ให้ได้ยิน
 • เรื่องพยายามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
 • เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทที่มีคฤหัสถ์
 • เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยไม่ได้รับอาราธนา
 • ปาติโมกขุทเทสกอัชเฌสนาทิ ว่าด้วยการอาราธนาผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวัตถุไม่รู้จักอุโบสถ
 • เรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จักอุโบสถ
 • เรื่องส่งภิกษุไปเรียนปาติโมกข์พอจะกลับมาทันในวันนั้น
 • ปักขคณนาทิอุคคหณานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปักษ์ เป็นต้น
 • เรื่องวิธีการนับปักษ์
 • เรื่องทรงอนุญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถ
 • เรื่องไปบิณฑบาตยังบ้านไกล
 • เรื่องนึกไม่ได้
 • ปุพพกรณานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตบุพพกรณ์
 • เรื่องบุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ
 • เรื่องปูอาสนะและตามประทีป เป็นต้น
 • ทิสังคมิกาทิวัตถุ ว่าด้วยภิกษุไปสู่ทิศ เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุจะไปไหนต้องบอกลาก่อน
 • เรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นพหูสูต
 • เรื่องส่งภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น
 • เรื่องจำพรรษาในอาวาสที่มีผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงได้
 • ปาริสุทธิทานกถา ว่าด้วยการมอบปาริสุทธิ
 • เรื่องภิกษุไข้มอบปาริสุทธิ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน