พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 32

เล่ม 2 ส่วน 32

  • สักกัจจวรรค หมวดว่าด้วยความเคารพ
  • สิกขาบทที่ 1-10 
  • กพฬวรรค หมวดว่าด้วยคำข้าว
  • สิกขาบทที่ 1-10 
  • สุรุสุรุวรรค หมวดว่าด้วยการฉันดังซู้ดๆ 
  • สิกขาบทที่ 1-10

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน