พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 15

เล่ม 4 ส่วน 15

 • นานาสังวาสกาทิอุโปสถกรณะ ว่าด้วยภิกษุเป็นนานาสังวาสเป็นต้นทำอุโบสถ
 • นคันตัพพวาร ว่าด้วยสถานที่ไม่ควรไปในวันอุโบสถ
 • คันตัพพวาร ว่าด้วยสถานที่ควรไปในวันอุโบสถ
 • วัชชนียปุคคลสันทัสสนา ว่าด้วยการแสดงบุคคลที่ควรเว้นในวันอุโบสถกรรม
 • เรื่องปาริวาสิกปาริสุทธิ
 • รวมเรื่องที่มีในอุโบสถขันธกะ
 • วัสสูปนายิกขันธกะ
 • วัสสูปนายิกานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษา
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุเข้าจำพรรษาในฤดูฝน
 • เรื่องประเภทแห่งวันเข้าพรรษา
 • วัสสานจาริกาปฏิกเขปาทิ ว่าด้วยทรงห้ามเที่ยวจาริกระหว่างพรรษา เป็นต้น
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกในระหว่างพรรษา
 • เรื่องปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เข้าจำพรรษา
 • เรื่องจงใจเดินผ่านอาวาส
 • เรื่องการเลื่อนกาลฝน
 • สัตตาหกรณียานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อเขาสร้างวิหารถวาย เป็นต้น
 • เรื่องอุบาสกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน