พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 2

เล่ม 7 ส่วน 2

  • เรื่องภิกษุใช้มือฉีกผ้าเย็บเป็นจีวร เป็นต้น 
  • เรื่องไม่สะดึง เป็นต้น 
  • เรื่องโรงสะดึง เป็นต้น 
  • เรื่องผ้ากรองน้ำ 
  • เรื่องทรงอนุญาตกุฎีกันยุง 
  • เรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ 
  • เรื่องภิกษุเปลือยกาย 
  • เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน