พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 1

เล่ม 8 ส่วน 1

 • ภิกขุวิภังค์ โสฬสมหาวาร ตอน 1  
 • กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติ เป็นต้น ในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1  
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา  
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 
 • รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์ 
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติ เป็นต้น ในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • กายสังสัคคสิกขาบท 
 • ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท 
 • อัตตกามปาริจริยสิกขาบท 
 • สัญจริตตสิกขาบท 
 • กุฏิการสิกขาบท 
 • วิหารการสิกขาบท 
 • ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • สังฆเภทสิกขาบท 
 • สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท 
 • ทุพพจสิกขาบท 
 • กุลทูสกสิกขาบท 
 • รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน