พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 13

เล่ม 1 ส่วน 13

 • ปัจจยปฏิสังยุตตวารกถา 
 • เปยยาล 15 หมวด 
 • เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ 1 เรื่อง    
 • เรื่องอยู่ป่า 1 เรื่อง  
 • เรื่องเที่ยวบิณฑบาต 1 เรื่อง
 • เรื่องพระอุปัชฌาย์ 2 เรื่อง
 • เรื่องอิริยาบถ 4 เรื่อง  
 • เรื่องละสังโยชน์ 1 เรื่อง
 • เรื่องธรรมในที่ลับ 2 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุผู้อยู่ในวิหาร 1 เรื่อง 
 • เรื่องภิกษุผู้ได้รับการบำรุง 1 เรื่อง
 • เรื่องทำไม่ยาก 1 เรื่อง 
 • เรื่องความเพียร 1 เรื่อง      
 • เรื่องไม่กลัวความตาย 1 เรื่อง
 • เรื่องความร้อนใจ 1 เรื่อง      
 • เรื่องความประกอบถูกต้อง 1 เรื่อง 
 • เรื่องประรภความเพียร 1 เรื่อง      
 • เรื่องประกอบความเพียร 1 เรื่อง   
 • เรื่องอดกลั้นเวทนา 2 เรื่อง  
 • เรื่องพราหมณ์ 5 เรื่อง   
 • เรื่องพยากรณ์มรรคผล 3 เรื่อง      
 • เรื่องอยู่ครองเรือน 1 เรื่อง  
 • เรื่องห้ามกาม 1 เรื่อง 
 • เรื่องความยินดี 1 เรื่อง
 • เรื่องหลีกไป 1 เรื่อง     
 • เรื่องอุฏฐิกสังขลิกเปรต 1 เรื่อง 
 • เรื่องมังสเปสิเปรต 1 เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน