พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 31

เล่ม 2 ส่วน 31

  • เสขิยกัณฑ์
  • ปริมัณฑลวรรค หมวดว่าด้วยการนุ่งห่มเรียบร้อย 
  • สิกขาบทที่ 1-10 
  • อุชชัคฆิกวรรค หมวดว่าด้วยการหัวเราะ 
  • สิกขาบทที่ 1-10 
  • ขัมภตกวรรค หมวดที่ว่าด้วยการเท้าสะเอว 
  • สิกขาบทที่ 1-10

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน