พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 11

เล่ม 7 ส่วน 11

 • ตติยภาณวาร  
 • สังฆเภทกถา ว่าด้วยการทำลายสงฆ์
 • พระเทวทัตชักชวนพระวัชชีบุตร 500 รูปเข้าเป็นพรรคพวก
 • ภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิด
 • พระอัครสาวกพาภิกษุ 500 รูปกลับ
 • คุณสมบัติของฑูต
 • พระเทวทัตถูกอสัทธรรม 8 อย่างครอบงำ
 • พระเทวทัตถูกอสัทธรรม 3 อย่างครอบงำ
 • อุปาลิปัญหา ว่าด้วยปัญหาของพระอุบาลี
 • สังฆราชี
 • สังฆเภท 
 • เรื่องที่ทำให้สงฆ์แตกกัน 18 ประการ
 • สังฆสามัคคี
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบาย
 • ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย
 • รวมเรื่องที่มีในสังฆเภขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน