พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 16

เล่ม 8 ส่วน 16

 • อาปัตติสมุฏฐานคาถา ว่าด้วยคาถาแสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติ 
 • วิปัตติปัจจยวาร วาระว่าด้วยความวิบัติเป็นปัจจัย 
 • อธิกรณปัจจยวาร วาระว่าด้วยอธิกรณ์เป็นปัจจัย 
 • หัวข้อบอกวาร 
 • สมถเภท ว่าด้วยประเภทแห่งสมถะ   
 • อธิกรณปริยายวาร วาระว่าด้วยการอธิบายอธิกรณ์ 
 • สาธารณวาร วาระว่าด้วยสมถะทั่วไป 
 • ตัพพาคิยวาร วาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้น 
 • สมถาสมถัสสสาธารณวาร วาระว่าด้วยสมถะทั่วไปและไม่ทั่วไปแก่สมถะ 
 • สมถาสมถัสสตัพภาคิยวาร วาระว่าด้วยสมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะ 
 • สมถสัมมุขาวินยวาร วาระว่าด้วยสมถะคือมัมมุขาวินัย

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน