พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 9

เล่ม 1 ส่วน 9

 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์      
 • พระอนุบัญญัติ   
 • สิกขาบทวิภังค์    
 • บทภาชนีย์ 
 • มาติกา      
 • ทำเอง      
 • ยืนอยู่ใกล้      
 • สั่งทูต      
 • สั่งทูตต่อ      
 • ทูตไม่สามารถ      
 • ทูตไปแล้วกลับมา      
 • ที่ไม่ลับ สำคัญ่าที่ลับ      
 • ที่ลับ สำคัญว่าที่ไม่ลับ      
 • ที่ลับ สำคัญว่าที่ลับ      
 • พรรณนาด้วยกาย      
 • พรรณนาด้วยวาจา      
 • พรรณนาด้วยกายและวาจา      
 • พรรณนาด้วยทูต      
 • พรรณนาด้วยหนังสือ      
 • หลุมพราง      
 • ที่พิง      
 • การลอบวาง      
 • เภสัช      
 • การนำรูปเข้าไปใกล้      
 • การนำเสียงเข้าไปใกล้      
 • การนำกลิ่นเข้าไปใกล้      
 • การนำรสเข้าไปใกล้      
 • การนำโผฏฐัพพะเข้าไปใกล้      
 • การนำธรรมารมณ์เข้าไปใกล้      
 • การบอก      
 • การแนะนำ      
 • การนัดหมาย      
 • การทำนิมิต      
 • อนาปัตติวาร  
 • คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว     
 • วินีตวัตถุ     
 • เรื่องพรรณนาคุณความตาย ๑ เรื่อง      
 • เรื่องนั่ง ๑ เรื่อง      
 • เรื่องสาก ๑ เรื่อง      
 • เรื่องไม้สำหรับทำครก ๑ เรื่อง      
 • เรื่องพระขรัวตา ๓ เรื่อง      
 • เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง      
 • เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง      
 • เรื่องเตรียมพื้นที่สร้างวิหาร ๓ เรื่อง      
 • เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง      
 • เรื่องมีด ๓ เรื่อง      
 • เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง      
 • เรื่องนั่งร้าน ๓ เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน