พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 18

เล่ม 7 ส่วน 18

 • เรื่องงดโอวาท 
 • วิธีรับโอวาทของภิกษุณี 
 • เรื่องภิกษุณีรัดสีข้าง 
 • เรื่องภิกษุณีนวดกาย 
 • เรื่องภิกษุณีทาหน้า 
 • เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วน เป็นต้น 
 • เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงฆ์ 
 • เรื่องภิกษุณีใช้ไหล่กระแทกภิกษุ 
 • เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารก 
 • เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตร 
 • เรื่องภิกษุณีเพ่งดูอวัยวะเพศบุรุษ 
 • เรื่องภิกษุให้อามิส 
 • เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะ 
 • เรื่องผ้านุ่งขอภิกษุณี 
 • ตติยภาณวาร  
 • เรื่องอันตรายิกธรรมของภิกษุณี 
 • วิธีสอบถามอันตรายิกธรรม 
 • ตำบอกบาตรและจีวร 
 • เรื่องภิกษุณีโง่เขลาสอนซ้อม 
 • เรื่องภิกษุณียังไม่ได้รับการแต่งตั้งสอนซ้อม 
 • วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจา 
 • วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจา 
 • เรื่องห้ามผู้อืนสอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขาเดินมาพร้อมกัน 
 • คำขออุปสมบทต่อภิกษุณีสงฆ์ 
 • คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม 
 • ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา 
 • คำขออุปสมบทต่อภิกษุสงฆ์ 
 • ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน