พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 10

เล่ม 3 ส่วน 10

 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์
 • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
 • วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายในรัฐ
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายนอกรัฐ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการไม่หลีกจาริกไป
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • จิตตาคาวรรค หมวดว่าด้วยหอจิตรกรรม
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวง
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการใช้ตั่งหรือแท่น 
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการกรอด้าย
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการช่วยทำการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์ 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อน เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่สละ
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน