พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 11

เล่ม 3 ส่วน 11

 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการไม่สละที่พัก
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการเรียนดิรัจฉานวิชา 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการสอนดิรัจฉานวิชา 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • อารามวรรค 
 • สิกขาบทที่ 1 ว่าด้วยการเข้าอาราม โดยไม่บอก
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการด่าบริภาษภิกษุ
 • เรื่องพระกัปปิตกะ
 • สิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการบริภาษคณะ
 • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
 • สิกขาบทที่ 4  ว่าด้วยการฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแล้ว 
 • เรื่องภิกษุณีฉันหลายที่ในมื้อเดียวกัน
 • ลักษณะการบอกห้ามภัตตาหาร
 • สิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยความหวงตระกูล
 • เรื่องภิกษุณีหวงตระกูล
 • สิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการไม่ปวารณาในสงฆ์ 2 ฝ่าย 
 • เรื่องภิกษุณีหลายรูป
 • สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาท เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์
 • สิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถ เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุณีไม่ถามอุโบสถ ไม่ขอโอวาท
 • สิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า
 • เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน