พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 14

เล่ม 6 ส่วน 14

 • สงฆ์ได้ให้ปริวาส 2 เดือน
 • วีธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้และกรรมวาจา
 • อยู่ปริวาส 2 เดือน เพื่ออาบัติ 2 ตัว ปือไว้ 2 เดือน
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัตอยู่ปริวาส 2 เดือน เพื่ออาบัติ 2 ตัว ปิดไว้ 2 เดือน
 • สุทธันตปริวาส 
 • ปริวาสสำหรับอาบัติหลายตัว ปิดไว้หลายคราว
 • วิธีทำให้สุทธันตปริวาสและกรรมวาจา
 • วิธีให้สุทธันตปริวาส
 • วิธีให้ปริวาส
 • จัตตาฬีสกะ ว่าด้วยกรณีตัวอย่าง 40 กรณี 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสสึก 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสกลับเป็นสามเณร 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสวิกลจริต 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสมีจิตฟุ้งซ่าน 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ 
 • ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป 
 • ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสึก 
 • ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น 
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัตสึก 
 • ภิกษุผู้ควรแก่มานัตลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น 
 • ภิกษุผู้ประพฤติมานัตสึก 
 • ภิกษุผู้ประพฤติมานัตลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น 
 • ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานสึก 
 • ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานลดฐานะเป็นสามเณร เป็นต้น

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน