พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 15

เล่ม 7 ส่วน 15

  • ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ   
  • ปาติโมกขุทเทสยาจนะ ว่าด้วยการของให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง 
  • มหาสมุทเทอุฏฐัจฉริยะ ว่าด้วยความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ 
  • อิมัสมิงธัมมวินเยอัฏฐัจฉริยะ ว่าด้วยความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย 8 ประการ 
  • ปาติโมกขสวนารหะ ว่าด้วยผู้ควรฟังปาติโมกข์ 
  • เรื่องทรงให้ภิกษุสงฆ์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเอง 
  • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์งดปาติโมกข์ 
  • ธัมมิกาธัมมิกปาติโมกขัฏฐปนะ ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน