พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 28

เล่ม 2 ส่วน 28

 • ทัพพสิกขาบท ว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร 
 • เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
 • ปริณามนสิกขาบท ว่าด้วยการน้อมลาภสงฆ์ไปเพื่อบุคคล 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกวรรค 
 • รตนวรรค หมวดว่าด้วยรัตนะ 
 • อันเตปุรสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน 
 • เรื่องพระเจ้าปเสนธิโกศล
 • ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นครสอนธรรม
 • การข้าเขตพระราชฐานชั้นในมีโทษ 10 อย่าง
 • รัตนสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้ 
 • เรื่องของภิกษุรูปหนึ่ง
 • เรื่องนางวิสาขา
 • ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนะได้
 • เรื่องคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน