พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 15

เล่ม 5 ส่วน 15

 • จตุวัคคกรณาทิกถา ว่าด้วยกรรมที่สงฆ์กำหนดจำนวน 4 รูปทำ เป็นต้น
 • เรื่องสงฆ์ 5 ประเภท
 • เรื่องกรรมที่สงฆ์จตุวรรคพึงทำ
 • เรื่องกรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ
 • เรื่องกรรมที่สงฆ์ทสวรรคพึงทำ
 • เรื่องกรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำ
 • ปาริวาสิกถา ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาส เป็นต้น
 • เรื่องสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่ 4 ทำสังฆกรรมไม่ได้ และสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่ 20 อัพภานไม่ได้
 • ปฏิโกสนา (การกล่าวคัดค้าน) 2 อย่าง
 • เรื่องคำคัดค้านของคน ๒๗ จำพวกฟังไม่ขึ้น
 • เรื่องคำคัดค้านของภิกษุที่ฟังขึ้น
 • เทฺวนิสสารณาทิกถา ว่าด้วยนิสสารณา 2 อย่าง เป็นต้น
 • เรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดี
 • โอสารณา 2 อย่าง
 • เรื่องบุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่ 11 จำพวก
 • เรื่องบุคคที่ควรรับเข้าหมู่ 32 จำพวก
 • อธัมมกัมมาทิกถา ว่าด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นต้น
 • เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 7 กรณี
 • เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ไม่ชอบธรรมอีก 7 กรณี
 • เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ชอบธรรม 7 กรณี
 • อุปาลิปุจฉากถา ว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามปัญหา
 • เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
 • เรื่องกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
 • เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
 • เรื่องกรรมชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
 • เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน