พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 8

เล่ม 8 ส่วน 8

 • กัตถปัญญัตติวาร วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 – 3 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 
 • รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา 
 • กายสังสัคคสิกขาบท 
 • ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท 
 • อัตตกามปาริจริยสิกขาบท 
 • สัญจริตตสิกขาบท 
 • กุฏิการสิกขาบท 
 • วิหารการสิกขาบท 
 • ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • สังฆเภทสิกขาบท 
 • สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท 
 •  ทุพพจสิกขาบท 
 •  กุลทูสกสิกขาบท 
 • เสขิยกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบในเสขิยกัณฑ์ 
 • กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 – 2
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 – 4
 • สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ เป็นต้น 
 • สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท 
 • กายสังสัคคสิกขาบท 
 • ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท 
 • อัตตกามปาริจริยสิกขาบท 
 • สัญจริตตสิกขาบท 
 • กุฏิการสิกขาบท 
 • วิหารการสิกขาบท 
 • ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท 
 • สังฆเภทสิกขาบท 
 • สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท 
 •  ทุพพจสิกขาบท 
 •  กุลทูสกสิกขาบท 
 • เสขิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบจำนวนอาบัติในเสขิยกัณฑ์ 
 • วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ 
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบวิบัติในเสขิยกัณฑ์ 
 • สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบจัดกองอาบัติในเสขิยกัณฑ์ 
 • สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน 
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมุฏฐานอาบัติในเสขิยกัณฑ์ 
 • อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ 
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบอธิกรณ์ในเสขิยกัณฑ์ 
 • สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ  
 • ปาราชิกกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสมถะในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสมถะในเสขิยกัณฑ์ 
 • สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม   
 • ปาราชิกกัณฑ์ 
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในปาราชิกกัณฑ์ 
 • เสขิยกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสรุปรวมอาบัติในเสขิยกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน