พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 18

เล่ม 8 ส่วน 18

 • ภชติวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์ไหน 
 • ขันธกปุจฉาวาร วาระว่าด้วยคำถามและคำตอบถึงขันธกะ   
 • เอกุตตริกนัย ว่าด้วยในเกินหนึ่ง   
 • เอกกวาร ว่าด้วยหมวด 1 
 • ทุกวาร ว่าด้วยหมวด 2 
 • ว่าด้วยวันอุโบสถ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยปาราชิก เป็นต้น 
 • ว่าด้วยบุคคล 
 • ว่าด้วยปฏิกโกสนา เป็นต้น 
 • ว่าด้วยปลิโพธ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยต้องอาบัติด้วยอาการ 2 อย่าง เป็นต้น 
 • ว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อ เป็นต้น 
 • ว่าด้วยบุคคลโง่เขลาและบัณฑิต เป็นต้น 
 • ว่าด้วยอาสวะ 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน