พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 21

เล่ม 2 ส่วน 21

 • ทันตโปนสิกขาบท ว่าด้วยการรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและชำระฟัน 
 • เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
 • ทรงอนุญาตน้ำและชำระฟัน
 • ลักษณะการประเคน
 • รวมสิกขาบทที่ในโภชนวรรค 
 • อเจลกวรรค หมวดว่าด้วยนักบวชเปลือย
 • อเจลกสิกขาบท ว่าด้วยนักบวชเปลือย 
 • เรื่องพระอานนท์
 • อุยโยชนสิกขาบท ว่าด้วยการส่งกลับ 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • สโภชนสิกขาบท ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคน 2 คน 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • รโหปฏิจฉันนสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบัง 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
 • รโหนิสัชชสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ 
 • เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน