พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 8

เล่ม 4 ส่วน 8

 • ปัญจาพาธวัตถุ ว่าด้วยอาพาธ 5 ชนิด
 • เรื่องอันตรายิกธรรม
 • ทรงห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชา
 • ราชภฏวัตถุ ว่าด้วยราชภัฏบรรพชา
 • พระเจ้าพิมพิสารทูลขออนุญาต
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทูลขอห้ามให้ราชภัฏบรรพชา
 • อังคุลิมาลโจรวัตถุ ว่าด้วยโจรอังคุลิมาลบรรพชา
 • เรื่องห้ามโจรมีชื่อเสียงบรรพชา
 • การเภทกโจรวัตถุ ว่าด้วยโจรแหกเรือนจำบรรพชา
 • ลิขิตกโจรวัตถุ ว่าด้วยโจรถูกออกหมายจับบรรพชา
 • กสาหตวัตถุ ว่าด้วยบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชา
 • ลักขณาหตวัตถุ ว่าด้วยบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชา
 • ณายิกวัตถุ ว่าด้วยลูกหนี้บรรพชา
 • ทาสวัตถุ ว่าด้วยทาสบรรพชา
 • กัมมารภัณฑวัตถุ ว่าด้วยบุตรช่างทองผมจุกห้าแหยมบรรพชา
 • อุปาลิทารกวัตถุ ว่าด้วยเด็กชายอุบาลีบรรพชา
 • เรื่องทรงห้ามกุลบุตรอายุหย่อนกว่า 20 ปีอุปสมบท
 • อหิวาตกโรควัตถุ ว่าด้วยโรคอหิวาตกโรค
 • กำหนดอายุผู้บรรพชาเป็นสามเณร
 • เรื่องบรรพชาให้เด็กอายุหย่อนกว่า 15 ปีของตระกูลมีศรัทธา
 • กัณฏกวัตถุ ว่าด้วยสามเณรกัณฏกะ
 • อาหุนทริกวัตถุ ว่าด้วยทิศคับแคบ
 • นิสสยมุจจนกกถา ว่าด้วยการถือนิสสัยและการพ้นนิสสัย
 • ทรงอนุญาตให้ถือนิสสัย
 • องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย
 • องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย
 • องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย
 • องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน