พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 20

เล่ม 8 ส่วน 20

 • ปัญจกวาร ว่าด้วยหมวด 5 
 • ว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร 
 • ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่า เป็นต้น 
 • ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัย 
 • ว่าด้วยโทษในกรรมไม่น่าเลื่อมใส เป็นต้น 
 • ว่าด้วยพืชและผลไม้ 
 • ว่าด้วยวิสุทธิ 5 
 • ว่าด้วยอานิสงส์การทรงวินัย เป็นต้น  
 • ฉักกวาร ว่าด้วยหมวด 6  
 • องค์ 6 แห่งพระอุปัชฌาย์ 
 • ว่าด้วยการงดปาติโมกข์ 

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน