พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 1

เล่ม 5 ส่วน 1

 • จัมมขันธกะ
 • โสณโกฬิวิสวัตถุ ว่าด้วยบุตรเศรษฐีชื่อโสนโกฬิวิสะ
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้า
 • เรื่องพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหารย์
 • ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4
 • เรื่องโสณโกฬิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชา
 • เรื่องทรงเปรียบเทียบตวามเพียรกับสายพิณ
 • พระโสณะบรรลุอรหัตตผล
 • อุปนิสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์
 • นิคมคาถา
 • ทิคุณาทิอุปาหนปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้า 2 ชั้น เป็นต้น
 • สัพพนีลกาทิปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้าสีเขียวล้วน เป็นต้น
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูสีเขียว เป็นต้น
 • เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
 • โอมุกกคุณังคุณุปาหนานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว
 • เรื่องภิกษุเท้าแตก
 • อัชฌารามุปาหนปฏิกเขปะ ว่าด้วยทรงห้ามสวมรองเท้าในอาราม
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าในอาราม
 • เรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน