พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 28

เล่ม 1 ส่วน 28

  • กุลทสกสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล       
  • เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ    
  • พุทธประเพณี     
  • ทรงสอบถามแล้วตำหนิ   
  • รับสั่งให้ทำปัพพาชนียกรรม
  • วิธีสวดสมนุภาสน์ และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์   
  • บทสรุป 
  • รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน