พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 1

เล่ม 7 ส่วน 1

 • ขุททกวัตถุขันธกะ   
 • ขุททกวัตถุ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเล็กๆ น้อยๆ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับต้นไม่ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับเสา 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับฝา 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำในที่ไม่สมควร 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้มือที่ทำด้วยไม้หอมถูกายสรงน้ำ เป็นต้น 
 • เรื่องภิกษุเป็นโรคหิด 
 • เรื่องภิกษุทุพพลภาพเพราะชรา 
 • ทรงอนุญาตให้ใช้มือถูหลัง 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับชนิดต่างๆ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไว้ผมยาว 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้แปรงหวีผมเป็นต้น 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ส่องดูเงาหน้า 
 • เรื่องภิกษุเป็นแผลที่หน้า 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น 
 • เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคตา 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ดูมหรสพ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับยาว 
 • เรื่องภิกษุสวดสรภัญญะ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ฉันมะม่วง 
 • เรื่องสมาคมถวายชิ้นมะม่วง 
 • เรื่องผลไม้ที่สมควรแก่สมณะ 
 • เรื่องภิกษุถูกงูกัด 
 • ตระกูลพญางูทั้ง 4 
 • วิธีแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 
 • เรื่องภิกษุตัดองคชาต 
 • เรื่องบาตรไม้จันทน์ 
 • ทรงห้ามใช้บาตรไม้ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่างๆ 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เชิงบาตรชนิดต่างๆ 
 • เรื่องการเก็บรักษาบาตร 
 • เรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน