พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 3

เล่ม 8 ส่วน 3

 • ปาจิตติยกัณฑ์  
 • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติ เป็นต้น ในปาจิตติยกัณฑ์ 
 • มุสาวาทวรรค 
 • มุสาวาทสิกขาบท
 • โอมสวาทสิกขาบท
 • เปสุญญสิกขาบท
 • ปทโสทัมมสิกขาบท
 • สหเสยยสิกขาบท
 • ทุติยสหเสยยสิกขาบท
 • ธัมมเทสนาสิกขาบท
 • ภูตาโรจนสิกขาบท
 • ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
 • ปฐวีขณนสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค 
 • ภูคามวรรค 
 • ภูคามสิกขาบท
 • อัญญวาทกสิกขาบท
 • อุชฌาปนกสิกขาบท
 • ปฐมเสนาสนสิกขาบท
 • ทุติยเสนาสนสิกขาบท
 • อนุปชัชชสิกขาบท
 • นิกกัฑฒนสิกขาบท
 • เวหาสกุฏิสิกขาบท
 • มหัลลกวิหารสิกขาบท
 • สัปปาณกสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค 
 • โอวาทวรรค 
 • โอวาทสิกขาบท
 • อัตถังคตสิกขาบท
 • ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
 • อามิสสิกขาบท
 • จีวรทานสิกขาบท
 • จีวรสิพพนสิกขาบท
 • สังวิธานสิกขาบท
 • นาวาภิรูหนสิกขาบท
 • ปริปาจิตสิกขาบท
 • รโหนิสัชชสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค 
 • โภชนวรรค 
 • อาวสถปิณฑสิกขาบท
 • คณโภชนสิกขาบท
 • ปรัมปรโภชนสิกขาบท
 • กาณมาตุสิกขาบท
 • ปฐมปวารณาสิกขาบท
 • ทุติยปวารณาสิกขาบท
 • วิกาลโภชนสิกขาบท
 • สันนิธิการกสิกขาบท
 • ปณีตโภชนสิกขาบท
 • ทันตโปนสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทที่มีในโภชนวรรค 
 • อเจลกวรรค 
 • อเจลกสิกขาบท
 • อุยโยชนสิกขาบท
 • สโภชนสิกขาบท
 • รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
 • รโหนิสัชชสิกขาบท
 • จาริตตสิกขาบท
 • มหานามสิกขาบท
 • อุยยุตตเสนาสิกขาบท
 • เสนาวาสสิกขาบท
 • อุยโยธิกสิกขาบท
 • รวมสิกขาบทมี่มีในอเจลกวรรค

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน