พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 30

เล่ม 44 ส่วน 30

 • 100. สรณทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 2. เวทนาติกะ 
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 3. วิปากติกะ     
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 4. อุปาทินนติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 6. วิตักกติกะ    
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. ปีติติกะ    
 • 100. สรณทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 10. อาจยคามิติกะ    
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 11. เสกขติกะ 
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-เหตุปัจจัย
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-เหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน