พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 4

เล่ม 17 ส่วน 4

 • 4. ทุติยอัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ 2
 • 5. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 6. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 2 
 • 7. อนุธัมมสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม 
 • 8. ทุติยอนุธัมมสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 2 
 • 9. ตติยอนุธัมมสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 3 
 • 10. จตุตถอนุธัมมสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 4 
 • 5. อัตตทีปวรรค หมวดว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ   
 • 1. อัตตทีปสูตร ว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ 
 • 2. ปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทา 
 • 3. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 4. ทุติยอนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 2 
 • 5. สมนุปัสสนาสูตร ว่าด้วยการพิจารณาเห็น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน