พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 21

เล่ม 20 ส่วน 21

 • 11. นิมิตตสูตร ว่าด้วยนิมิต
 • 3. ตติยปัณณาสก์
 • 1. สัมโพธวรรค หมวดว่าด้วยการตรัสรู้
 • 1. ปุพเพวสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้
 • 2. ปฐมอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของโลก สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของโลก สูตรที่ 2
 • 4. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณะและพราหมณ์
 • 5. รุณณสูตร ว่าด้วยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัย
 • 6. อติตติสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้จักอิ่ม
 • 7. อรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้้ไม่รักษาจิต
 • 8. พยาปันนสูตร ว่าด้วยจิตถึงความผิดปกติ
 • 9. ปฐมนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยนิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม สูตรที 2
 • 2. อาปายิกวรรค หมวดว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิ
 • 1. อาปายิกสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิ
 • 2. ทุลลภสูตร ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก
 • 3. อัปปเมยยสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ประมาณไม่ได้
 • 4. อาเนญชสูตร ว่าด้วยธรรมอันไม่หวั่นไหว

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน