พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 24

เล่ม 45 ส่วน 24

 • 69. อุปาทานโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 83. ปิฏฐิทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ เป็นต้น   
 • 7. จูฬันตรทุกะ   
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 55. มหัตรทุกะ   
 • 83. ปิฏฐิทุกะ   
 • ธัมมปัจจนียานุโลม ติกปัฏฐาน  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย 
 • 3. ปัจจยวาร  
 • 7. ปัญหาวาร  
 • อารัมมณปัจจัย 
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 3. วิปากติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 4.อุปาทินนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปีติติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน