พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 16

เล่ม 33 ส่วน 16

  • 2. เอกูโปสถิกวรรค หมวดว่าด้วยผู้รักษาอุโบสถอย่างเดียว เป็นต้น 
  • 1. เอกูโปสถิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกูโปสถิกาเถรี 
  • 2. สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิกาเถรี 
  • 3. โมทกทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโมทกทายิกาเถรี 
  • 4. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายิกาเถรี 
  • 5. ปัญจทีปทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปทายิกาเถรี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน