พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 35

เล่ม 40 ส่วน 35

 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • เหตุสภาคนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 4. อุปาทินนติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน