พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 22

เล่ม 39 ส่วน 22

  • ปัจจนีกบุคคล 
  • ปัจจนีกโอกาส 
  • ปัจจนีกปุคคโลกาส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน