พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 3

เล่ม 26 ส่วน 3

 • 2. อุจฉุทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย 
 • 3. ปัลลังกวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีบังลังก์สวยงามเกิดแก่หญิงผู้ประพฤติธรรม 
 • 4. ลตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิกาชื่อลดา 
 • 5. คุตติลวิมาน ว่าด้วยวิมานที่คุตติลาจารย์เคยไปเยี่ยม 
 • 5.1 วัตถุตตมทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าเนื้อดีเยี่ยม
 • 5.2 ปุปผุตตมทายิกาวิมาน (1)  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกไม้ที่ดีเยี่ยม
 • 5.3 คันธุตตมทายิกาวิมาน (2)  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายของหอมชั้นเยี่ยม
 • 5.4 ผลุตตมทายิกาวิมาน (3)  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลไม้อย่างดีเยี่ยม
 • 5.5 รสุตตมทายิกาวิมาน (4)  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายอาหารที่มีรสเริศ
 • 5.6 คันธปัญจังคุลิกทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้เคยใช้แป้งเจิมสถูป 
 • 5.7 เอกูโปสถวิมาน (1) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้รักษาอุโบสถ 1 วัน
 • 5.8 อุทกทายิกาวิมาน (2) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำบ้วนปากและน้ำดื่ม
 • 5.9 อุปัฏฐานวิมาน (3) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ตั้งใจปฎิบัติมารดาบิดาของสามี
 • 5.10 อปรกัมมการินีวิมาน (4) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่น
 • 5.11 ขีโรทนยายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายข้าวผสมนมสด
 • 5.12 ผาณิตทายิกาวิมาน (1) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำอ้อยงบ
 • 5.13 อุจฉุขัณฑิกกายิกาวิมาน (2) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย
 • 5.14 ติมพรุสกทายิกาวิมาน (3) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลมะพลับสุก
 • 5.15 กักการิกทายิกาวิมาน (4) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลแตงกวา
 • 5.16 เอฬาลุกทายิกาวิมาน (5) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายฟักทอง
 • 5.17 วัลลิผลทายิกาวิมาน (6) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายแตงโม
 • 5.18 ผารุสกทายิกาวิมาน (7) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผลลิ้นจี่
 • 5.19 หัตถัปปตาปกทายิกาวิมาน (8) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเตาผิง
 • 5.20 สากมุฏฐิทายิกาวิมาน (9) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักดอง
 • 5.21 ปุปผกมุฏฐิทายิกาวิมาน (10) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกไม้
 • 5.22 มูลกทายิกาวิมาน (11) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายหัวมัน
 • 5.23 นิมพมุฏฐิทายิกาวิมาน (12) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดา
 • 5.24 อัมพกัญชิกทายิกาวิมาน (13) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำผักดอง 
 • 5.25 โทณินิมมัชชนิทายิกาวิมาน (14) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายแป้งคลุกงาทอด
 • 5.26 กายพันธนทายิกาวิมาน (15) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประคดเอว
 • 5.27 อังสพัทธกทายิกาวิมาน (16) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าอังสะ
 • 5.28 อาโยคปัฏฏทายิกาวิมาน (17) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสายโยคบาตร
 • 5.29 วิธูปนทายิกาวิมาน (18) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดสี่เหลี่ยม
 • 5.30 ตาลปัณณทายิกาวิมาน (19) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาล
 • 5.31 โมรหัตถทายิกาวิมาน (20) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดปัดยุง
 • 5.32 ฉัตตทายิกาวิมาน (21) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายร่ม
 • 5.33 อุปาหนทายิกาวิมาน (22) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายรองเท้า
 • 5.34 ปูวทายิกาวิมาน (23) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายขนม
 • 5.35 โมทกทายิกาวิมาน (24) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายขนมต้ม
 • 5.36 สักขลิกาทายิกาวิมาน (25) ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวาย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน