พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 6

เล่ม 38 ส่วน 6

 • 3. ปริญญาวาร 
 • 1. ปัจจุปปันนวาร 
 • 2. อดีตวาร 
 • 3. อนาคตวาร 
 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร  
 • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร 
 • 6. อตีตานาคตวาร 
 • อนาตนยมก 
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส 
 • 1. ปทโสธนวาร 
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร 
 • 3. สุทธขันธวาร
 • 4. สุทธายตนมูลจักกวาร
 • 1. ปัณณัตติวารนิทเทส 
 • 1. ปทโสธนวาร
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร
 • 3. สุทธขันธวาร
 • 4. สุทธายตนมูลจักกวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน