พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 12

เล่ม 36 ส่วน 12

  • 5. ปัญจกปุคคลบัญญัติ  
  • 6. ฉักกปุคคลบัญญัติ 
  • 7. สัตตกปุคคลบัญญัติ 
  • 8. อัฏฐกปุคคลบัญญัติ  
  • 9. นวกปุคคลบัญญัติ 
  • 10. ทสกปุคคลบัญญัติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน