พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 28

เล่ม 43 ส่วน 28

  • 93. กามาวจรทุกะ    
  • 1. ปฏิจจวาร   
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 3. ปัจจยวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
  • 5. สังสัฏฐวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น     
  • 7. ปัญหาวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน