พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 12

เล่ม 38 ส่วน 12

  • 2. อตีตวาร 
  • 3. อนาคตวาร 
  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน