พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 6

เล่ม 10 ส่วน 6

  • ราชอปริหานิยธรรม 
  • ภิกขุอปริหานิยธรรม 
  • ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท 
  • โทษของคนทุศีล 5 ประการ 
  • อานิสงส์ของคนมีศีล 5 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน