พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 14

เล่ม 34 ส่วน 14

 • วัตถุทุกะ
 • อารัมมณทุกะ 
 • อายตนทุกะ 
 • ธาตุทุกะ
 • อินทริยทุกะ
 • สุขุมรูปทุกะ
 • ติกนิทเทส
 • ปกิณณกติกะ
 • อัชฌัตติอุปาทาติกะ
 • อัชฌัตติอุปาทินนติกะ
 • อัชฌัตติอุปาทินนุปาทานิยติกะ
 • อัชฌัตติกอนิทัสสนติกะ 
 • อัชฌัตติกสัปปฏิฆติกะ 
 • อัชฌัตติกอินทริยติกะ
 • อัชฌัตติกนมหาภูตติกะ
 • อัชฌัตติกนวิญญัตติติกะ
 • อัชฌัตติกนจิตตสมุฏฐานติกะ 
 • อัชฌัตติกนจิตตสหภูติกะ
 • อัชฌัตติกนจิตตานุปริวัตติติกะ
 • อัชฌัตติกโอฬาริกติกะ 
 • อัชฌัตติกสันติเกติกะ
 • วัตถุติกะ 
 • พาหิรจักขุสัมผัสสนวัตถุติกะ 
 • พาหิรจักขุสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุติกะ
 • พาหิรโสตสัมผัสสัสสนวัตถุติกาทิติกะ 
 • พาหิรกายสัมผัสสชาเวทนายนวัตถุกาทิติกะ 
 • อารัมมณติกะ
 • อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสัสสนารัมมณติกะ 
 • อัชฌัตติกจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ
 • อัชฌัตติกโสตสัมผัสสัสสนารัมมณติกาทิติกะ 
 • อัชฌัตติกกายสัมผัสสชาเวทนายนารัมมณติกาทิติกะ 
 • อายตนติกะ 
 • พาหิรนจักขายตนติกะ 
 • พาหิรนโสตายตนาทิติกะ 
 • อัชฌัติติกนรูปายตนติกะ 
 • อัชฌัติติกนสัททายตนติกาทิติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน