พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 3

เล่ม 39 ส่วน 3

 • ธัมมยมก  
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส     
 • 1. ปทโสธนวาร   
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร   
 • 3. สุทธธัมมวาร   
 • 4. สุทธธัมมมูลจักกวาร   
 • 1. ปัณณัตติวารนิทเทส     
 • 1. ปทโสธนวาร   
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร   
 • 3. สุทธธัมมวาร   
 • 4. สุทธธัมมมูลจักกวาร   
 • 2. ปวัตติวาร 
 • 1. อุปปาทวาร 
 • 1. ปุจจุปปันนวาร   

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน